Favorit

Nova visokorodna sorta ozimog tritikalea. Krakterišu je dugi i povijeni klasovi bele boje sa osjem. Odlikuje se krupnim, blago smežuranim zrnom mase 1000 zrna oko 44g, hektolitarske mase oko 81 kg. Sadržaj proteina u zrnu je 13-16%

Poseduje dobru otpornost prema važnijim bolestima i veoma dobru otpornost prema poleganju. Pripada grupi nižih sorti tritikalea, ima čvrstu i elastičnu stabljiku prosečne visine oko 96 cm.

Favorit je vosokorodna sorta sa genetičkim potencijalom za prinos zrna iznad 11 t/ha. Veoma je pogodna za ishranu stoke i proizvodnju specijalnih vrsta hleba. Najveći prinos zrna postiže na plodnim zemljištima, uz primenu intenzivne agrotehnike.

Kao i ostale sorte tritikalea, dobre rezultate ostvaruje i na manje plodnim zemljištima marginalnih vrednosti. Dobro podnosi setvu u tolerantnim i nešto kasnijim rokovima, a zbog fakultativnosti dobre rezultate postiže i u ranoj prolećnoj setvi.

Optimalno vreme setve je prva polovina oktobra, uz upotrebu 250-300 kg/ha deklarisanog semena. Visoki prinosi se postižu primenom od 120 do 140 kg/ha čistog azota, uz odgovarajuće količine fosfora i kalijuma.